تماس با ما | خانه کودکان افغانستان

تماس با ما

کتاب و کودکی

آینده را بدون کودکان کار ترسیم کنیم ۱۲ ژوئن روز جهانی لغو کار کودکان است. در ایران نیز به مناسبت این روز فعالان حقوق کودک برنامه‌هایی برگزار می‌کنند. سازمان جهانی کار ۱۲ ژوئن را روز جهانی لغو کار کودک نام نهاده است. تاکید امسال سازمان جهانی کار بر مساله کار کودک و زنجیره‌های تولید است.

اطلاعات تماس

چهارراهی سرسبزی،روبروی هتل شام پاریس کابل - افغانستان

+93 784 092 215

contact@momtazhost.af

everyday 9:00 4:00

(نام (الزامی

(ایمیل (الزامی

موضوع

پیام

WP Google Maps Error

In order for your map to display, please make sure you insert your Google Maps JavaScript API key in the Maps->Settings->Advanced tab.

خانه کودکان افغانستان
ایمیل *
ما در شبکه‌های اجتماعی