فراخوان | خانه کودکان افغانستان

فراخوان

illustration

شرکت نشرچیستا و انتشارات موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان از همه تصویرگران جوان و خلاق که آمادگی کارهای هنرمندانه در قالب کتاب های ادبی، هنری و آموزش خلاق کودک محور دارند، دعوت به همکاری می کند. معیار و شرط همکاری انتشار آثار در گذشته نیست. بلکه پیش از همه نگاه هنرمندانه و خلاق به موضوع تصویرگری کتاب کودک است. چنانچه خود را واجد این معیارها می دانید، می توانید دو  تصویر ازکارهای خود را (حداکثر تا یک مگابایت برای هر تصویر) به همراه رزومه کاری به ایمیل آدرس زیر بفرستید. در عنوان ایمیل بنویسید: "نمونه کارهای تصویرگری".

خانه کودکان افغانستان
ایمیل *
ما در شبکه‌های اجتماعی