درباره ما | خانه کودکان افغانستان

درباره ما

هزينه‌های سازمانی خود را از راه کمک‌های مردمی و اجرای پروژه‌های فرهنگی و انتشاراتی به دست می آورد. چنانچه مؤسسه درآمدی داشته باشد، اين درآمد را در راه گسترش هدف‌های خود هزينه می‌ کند

ادامه
خانه کودکان افغانستان
ایمیل *
ما در شبکه‌های اجتماعی